Informatie over Notarissen

Via Notarissenvergelijker.nl vraagt u niet alleen aktes aan. U vindt hier ook informatie over hoe notarissen werken en waarvoor u de notaris kunt inschakelen. Notarissen zijn onpartijdige deskundigen die de belangen behartigen van u en alle partijen die betrokken zijn bij het opstellen van een notariële akte waar dit verplicht is. U bent zo verzekerd van een juiste akte die altijd als bewijs kan dienen. Notarissen zijn verplicht aktes te allen tijde te bewaren.

Aktes

Notarissenvergelijker stelt u de door u gewenste aktes aan te vragen. Aktes zijn officiele, bij wet bekrachtigde documenten waarin afspraken en rechtshandelingen worden vastgelegd.

Naast de authentieke akte welke te allen tijde door een notaris wordt opgesteld is het ook mogelijk afspraken die door u zelf opgesteld zijn door een notaris te laten bekrachtigen. Dit noemt men de zogenaamde onderhandse akte.

Voorbeelden van aktes waarvoor u een notaris inschakelt:

De wet verplicht het opstellen van een akte door een notaris bij:

 • Het maken en wijzigen van testamenten
 • Overdracht van registergoederen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld woningen
 • Vestigen of teniet doen van het recht van hypotheek
 • Het oprichten van een BV, NV, stichting of vereniging
 • Het maken en wijzigen van huwelijkse voorwaarden en/of partnerovereenkomsten
 • Verdelen van erfenissen waarbij notariële vastlegging benodigd is
 • Het doen van- of ontvangen van schenkingen waarbij notariële vastlegging benodigd is
 • Verdeling van gebouwen in appartementen
 • Huurkoopovereenkomsten die betrekking hebben op registergoederen

Ook voor een samenlevings contract kunt u bij de notaris terecht. Hoewel dit niet verplicht is geeft het u wel de zekerheid dat alles wettelijk is vastgelegd en bekrachtigd.

Aktes hebben betrekking op de volgende rechtsgebieden:

 • Personen- en familierecht
 • Onroerende zaakrecht
 • Rechtspersonenrecht

Personen- en familierecht

Dit onderdeel heeft betrekking op familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het gaat hierbij onder andere om geboorte, afstamming, huwelijk en echtscheiding. Notariële akte die horen tot het personen- en familierecht zijn onder andere:

Huwelijkse voorwaarden

Gaat u trouwen? Wanneer u het huwelijksbootje instapt zonder dat er huwelijkse voorwaarden opgesteld zijn, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. In dit geval worden de bezittingen en het vermogen van de partners als één bezitting en één vermogen beschouwd. Wanneer u dit niet wenst, is het mogelijk dit vast te leggen in een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden. Deze wordt door een notaris opgesteld.

Testament

Wanneer u geen testament heeft opgesteld en komt te overlijden, bepaald de wet welke personen recht hebben op uw vermogen. Door het opstellen van een testament kunt u zelf bepalen wat er met uw vermogen gebeurt en wie uw erfgenamen zijn. Zo bestaat de mogelijkheid om personen uit te sluiten als erfgenaam. Ook bestaat de mogelijkheid om enkele voorwaarde op te leggen aan de erfgenamen. Een notaris bespreekt met u uw situatie en uw wensen. Nadat de notaris het testament opgesteld heeft, dient u deze nogmaals te beoordelen. Wanneer u het eens bent met het testament dient u een tweede keer naar het notariskantoor te komen. Hier wordt uw testament nogmaals met u doorgesproken. Wanneer alles duidelijk is en u het volledig eens bent met de inhoud mag de akte ondertekend worden. Hierna is uw testament rechtsgeldig. Overigens kan u uw testament te allen tijde wijzigen. Hierbij wordt een nieuwe akte opgesteld, ook dit dient een notaris te doen.

Echtscheidingsakten

In een echtscheidingsakte worden de huwelijkse voorwaarden ontbonden. Dit heeft als gevolg dat de twee partners niet meer met elkaar getrouwd zijn. In deze akte wordt beschreven hoe alle bezittingen en vermogens verdeeld worden tussen beide. Hierin wordt overeengekomen wat er moet gebeuren met de gezamenlijke woning. Wanneer u kinderen heeft worden regels vastgesteld betreffende de alimentatie. Ook kan er een ouderschapsplan opgesteld worden.

Onroerendezaakrecht

Een onroerende zaak heeft betrekking op de grond en de gebouwen op deze grond. Dit wordt ook wel vastgoed of onroerend goed genoemd. Het gaat hierbij om niet-verplaatsbare goederen. Notariële akten die behoren tot het onroerendezaakrecht zijn onder andere:

Onroerendezaakrecht

Een onroerende zaak heeft betrekking op de grond en de gebouwen op deze grond. Dit wordt ook wel vastgoed of onroerend goed genoemd. Het gaat hierbij om niet-verplaatsbare goederen. Notariële akten die behoren tot het onroerendezaakrecht zijn onder andere:

Hypotheekakten

Gaat u een onroerende zaak kopen, bijvoorbeeld een huis? Dan heeft u een hypotheekakte nodig. Dit betreft een overeenkomst tussen de hypotheekverlener en de hypotheekhouder. De hypotheekverlener is de eigenaar van de onroerende zaak. De hypotheekhouder is in de meeste gevallen de bank, maar het kan ook de verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds zijn. Wanneer u een huis gaat kopen, zal u geld moeten lenen voor deze aankoop. In dit geval verleent u hypotheek. De hypotheekhouder leent het geld aan u uit. Als tegenprestatie krijgt de hypotheekhouder de onroerende zaak als onderpand.

De hypotheekakte wordt door een notaris opgesteld. In deze akte staat onder andere een uitgebreide vermelding van de onroerende zaak waar de hypotheek voor bestemd is. Ook de hypotheeksom is terug te vinden in deze akte evenals de manier van aflossing en gegevens over de hypotheekrente. Hiernaast wordt ook vastgesteld wat de regels zijn omtrent het tussentijds ontbinden van de looptijd.

Akte van levering

Deze akte regelt de overdacht van een onroerende zaak, zoals een huis. Het is zowel een bewijs van betaling als van eigendom. De notaris stelt de akte op. Zowel de koper als de verkoper dienen deze te ondertekenen. Na deze ondertekening bent u officieel de eigenaar van de onroerende zaak.

Rechtspersonenrecht

Een rechtspersoon is een juridische vorm waardoor het mogelijk is dat een organisatie op kan treden als een natuurlijk persoon. Zo kan een rechtspersoon bezittingen en schulden hebben, een rechtszaak aanspannen, aangeklaagd worden en contracten sluiten. Notariële akten die voor het rechtspersonenrecht opgesteld kunnen worden zijn onder andere:

Oprichtingsakte

Bent u van plan om een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of een stichting op te richten? In dat geval dient u een oprichtingsakte door de notaris op te laten stellen. Hierin worden de grondregels van de NV, BV of stichting vastgelegd. Hierbij gaat het onder andere om het aandelenkapitaal, de naam en het doel van de rechtspersoon en de blokkeringsregeling. De blokkeringsregeling is alleen op een BV van toepassing. Voordat een vennootschap bij de kamer van koophandel ingeschreven wordt bekijkt de notaris of er aan alle wettelijke eisen voldaan is.

Statutenwijzigingen

Statuten zijn de belangrijkste regels die een onderneming zichzelf oplegt. Hierbij kan het gaan om de wijze van benoeming van de bestuurders, de overdracht van aandelen, maatschappelijk kapitaal enz. De statuten moeten in het handelsregister worden ingeschreven. De notaris zal deze akte opstellen.